Thêm tin Tuyên khấn của con cháu Cựu Sao Biển

Anh em CSB 72 xin chúc mừng : -Nữ Tu Tê-Rê-Xa Phạm Thị Thanh Nhàn, con của Giu-Se Phạm Văn Phương Csb65, được Vĩnh Khấn ngày 08.06.2013, tại Hội Dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc. – Nữ Tu Trương Thị Du, Cháu của Fx. Trần Thế Miên Sb 63, Houston, Texas. Sẽ vĩnh khấn vào … Read more