Home | | Register

Thiệp mời tham dự Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên (ĐCV Sao Biển)

Kính chuyển đến quí anh em xa gần

Thiệp mời tham dự Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên

xây dựng Khối nhà phân ban Triết Học thuộc Đại chủng viện Sao Biển, Nha Trang.