Home | | Register

LƯƠNG TÂM VÀ TIẾNG TĂM.

Lương Tâm và Tiếng Tăm

Một vị thầy nhìn thấy một con bò cạp sắp chết đuối.
Khi ông quyết định lôi nó ra khỏi mặt nước,
Con bò cạp chích vào tay ông.
Vì đau đớn, vị thầy buông tay ra, con bò cạp lại rơi xuống
nước và sắp chết đuối lần nữa.
Vị thầy cố gắng kéo nó ra một lần nữa và con vật lại chích
ông thêm lần nữa.
Một người nọ đang nhìn thấy sự việc, y lại gần vị thầy và
nói với ông:
“Xin lỗi thầy, nhưng thầy thật là bướng bỉnh!
Thầy không hiểu là mỗi lần thầy cố gắng kéo nó ra khỏi
nước, thì nó lại chích thầy hay sao?”

Vị thầy đáp:
“Bản tính của con bò cạp là chích,
và bản tính của nó sẽ không làm thay đổi bản tính của ta là
giúp đỡ.”

Thế là, nhờ một chiếc lá, Vị thầy lôi con bò cạp ra khỏi
nước, cứu lấy sinh mạng nó, rồi tiếp tục nói th êm :“Đừng
thay đổi bản tính của ngươi, nếu có ai đó làm cho người
đau. Ngươi chỉ nên thận trọng”.
Có những người theo đuổi hạnh phúc, còn những

người khác lại tạo nên hạnh phúc.
Khi cuộc sống gây cho ngươi hàng ngàn lý do để khóc,
ngươi hãy chứng tỏ cho nó thấy ngươi có hàng nghìn lý do
để mỉm cười
Ngươi nên quan tâm đến lương tâm hơn là tiếng tăm
của ngươi.
Bởi vì lương tâm của ngươi chính là bản thân của
ngươi, còn tiếng tăm của ngươi, chính là cái mà những
người khác nghĩ về ngươi…
Và cái người khác nghĩ về ngươi…Đó chính là chuyện
riêng của họ.
Kim Ngân (chuyển ngữ từ Internet)