Home | | Register

Thân phụ của anh Nguyễn Đức Vinh sb74 đã về Nhà Cha

Tin về Nhà Cha

Vừa nhận đuợc tin:

Ông Phêrô Nguyễn Văn Can là thân phụ của anh Nguyễn Đức Vinh, CSB 74, vừa qua đời  lúc 10 giờ sáng thứ Sáu, 2/5/2014 tại bệnh viện Citizens, Victoria, Texas, hưởng thượng thọ 93 tuổi.

Thánh lễ an táng có thể sẽ đuợc cử hành tại Houston vào ngày thứ Bảy, 10/5/2014.

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Phêrô đuợc lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

Thân ái,

Vinh 61