Home | | Register

Thân mẫu của anh Nguyễn Thanh Vương sb70 đã về Nhà Cha

Tin về Nhà Cha

Xin kính báo cùng Quý Anh Em :

Cụ Bà Lucia Ngô Thị Lan , thân mẫu của Nguyễn Thanh Vương 70 ( Hộ Diêm )

đã từ trần vào lúc 13g30 ngày 3.5.2014 , hưởng thọ 78 .

Thánh lễ An Táng sẽ được cử hành tại Nhà thờ Hộ Diêm lúc 4g sáng thứ Ba ngày 6.5.2014.

Xin Chúa nhân từ sớm đưa Cụ Lucia về thiên đàng .

Nguyễn Công Khanh.