Home | | Register

Thầy Giuse Nguyễn Công Viên sbc62 sắp được thụ phong Phó Tế

Được sự Uỷ Quyền của Gia Đình Nguyễn Thưởng CSB 62 và TM Gia Đình CSB 62, xin Hân hạnh Báo Tin:

Thầy GIUSE NGUYỄN CÔNG VIÊN -Sao Biển Con 62 -, con của Nguyễn Thưởng -CSB 62, sẽ được Chịu Chức PHÓ TẾ

vào lúc 06 giờ sáng thứ sáu, ngày 30-5-2014, tại Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang.

Kính Xin Quý Cha và Quý Anh Em CSB Hiệp Ý cầu nguyện cho Thầy GIUSE.

Quang 62