Home | | Register

Vè Sao Biển (Lm. Nguyễn Quang Vinh sb61)

Vè Sao Biển

 

Nghe vẻ, nghe ve,

Nghe vè Sao Biển

Kể chuyện cho vui

Nghe bùi như lạc!

 

Có ông đầu bạc

Đi lạc Nha thành

Cái đầu nó hành

Thành ra nhập viện

Sao Biển chung quanh

Tới nhanh để gặp

Đầu bạc đầu xanh

Ngọn ngành hỏi rõ:

Cái sọ trên đầu

Có phải vì sầu

Nên sinh rối loạn?

Nay xong tai nạn

Xứ mặn trở về

Mọi sự đề huề.

 

Mùa Hè vẫn đẹp!

 

(Viết tại bệnh viện Hackensack, sáng 18/8/2014 sau khi nghe tin lão Tôn 60 vào nhà thương.) 

 

Vinh 61