Thầy Nguyễn Hữu Lợi sb73 sắp được thụ phong Phó Tế

Tin vui Thụ phong Phó Tế

Kính báo quý anh em xa gần tin vui dưới đây:
Thầy Nguyễn Hữu Lợi SB73, C.PP.S. (Dòng Thừa sai Máu Rất Châu Báu), là con Thầy Nhạc và là bào đệ của Lm. Nguyễn Hữu Giải, sẽ được thụ phong Phó Tế vào lúc 3 giờ chiều Chúa Nhật, ngày 14 tháng 12 năm 2014, tại Nhà thờ St. Henry, Chicago, USA.
Xin anh em cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và hiệp ý cầu nguyện cho người anh em.
Chân thành cám ơn.
dovyha