Home | | Register

Hội ngộ 55 Năm TCVSB: Hình ảnh Hội ngộ (Võ Hạnh sb69)

Hình ảnh HNSB 2013 tại gx Ba Làng Nhatrang, sáng ngày 23.07.2013

xem hình

 

Hình ảnh HNSB 2013 tại KDL Suối Hoa Lan Nhatrang, ngày 23 – 24.07.2013

 

Võ Hạnh sb69