Home | | Register

Sr. Hiền Linh, Sao Biển con, tuyên khấn trọn đời

Kính báo: TUYÊN KHẤN TRỌN ĐỜI
 
     Sr. Tê-Rê-Xa Nguyễn Thị Hiền Linh, dòng Carmel Thánh Giu-Se,
     Ái nữ của Mi-ca-e Nguyễn Huy Tài Sb67,
     Sẽ tuyên khấn trọn đời vào ngày 10/08/2013.
     
     Thánh lễ tạ ơn vào lúc 09g sáng ngày 18/08/2013,
     Tại thánh đường giáo xứ Cây Vông.
                       
                      ” ĐẾN MUÔN ĐỜI CON CẢM TẠ THIÊN CHÚA”
 Long Paul 63