Home | | Register

Thân mẫu của anh Phạm Văn Biền sb66 đã về Nhà Cha

Tin về Nhà Cha

Trong niềm tin vào Chúa KiTô Phục Sinh, xin kính báo quí anh em:

Bà cụ Maria Bùi Thị Thú, thân mẫu của anh Phạm Văn Biền sb66, đã ra đi về Nhà Cha vào lúc 0 giờ 55 phút ngày 18 tháng 10 năm 2013 tại Sài Gòn, Việt Nam.

Kính xin anh em cùng hiệp dâng thánh lễ và kinh nguyện cầu cho linh hồn cụ Maria sớm được cùng với các thánh vui hưởng nhan thánh Chúa trên thiên đàng.

Điện thư chia sẻ tình hiệp thông, xin email về Phạm Văn Biên:  maylangthang1973@yahoo.com

dovyha