Home | | Register

Lời cảm ơn của Ban Biên Tập

Chân thành cảm ơn

Ban Biên tập
Nội San Dấu Chân SAO BIỂN
Xin chân thành cảm ơn
quý anh em CSB trong và ngoài nước:
Đã nhiệt tình ủng hộ về tinh thần, vật chất, trực tiếp viết bài đóng góp để chúng tôi biên tập hoàn thành tờ Nội San này –
Ban Biên Tập