Home | | Register

Cục đất (Xuân Nhị)

                                                                                                                               Cđất

 

Nhớ nghe em

Em – chỉ là cục đất

Có gì – để huênh hoang

Có gì – để tự hào

Em – chỉ là cục đất

Lăn dưới chân mọi người

Dù  cao như núi đồi

Cũng chỉ là cát bụi

Cũng là cục đất thôi

Em chỉ là cục đất

Cũng nên phải khiêm nhường

Chúa nhấc lên rồi Chúa sẽ cất

Tất cả  trở về với đất

Và chỉ là cục đất –  ơi cục đất …

Xuân Nhị sb 58