Home | | Register

Mẹ lên trời.

                                                       Mẹ lên trời

Mẹ lên trời đẹp cả hồn lẫn xác
Ân huệ tuyệt vời vui sướng ngất ngây
Chúa chọn Mẹ, người một lòng phó thác
Trong muôn người con cái thế gian này

Con xưng tụng Mẹ lên trời vinh hiển
Nhìn nhận Người hưởng trọn muôn phúc thiêng
Việc cứu độ vai trò Người trọng nhất
Mẹ thực hành Lời Chúa đã loan truyền

Chúa đã đoái người tôi tớ khiêm cung

Cho Mẹ mang Con Một Chúa trong lòng
Mẹ cho Chúa xác thân người nhân loại
Để đáp đền, Chúa cho xác Mẹ vinh quang

Mẹ vô nhiễm trong thân xác trinh trong
Thoát án nguyên của tội tổ tông truyền
Xác Mẹ sống và lên trời vinh hiển
Đã hoàn thành sự thánh thiện vô song

Là kết tinh từ ân phúc đức tin
Xác hồn Mẹ đã lên trời vinh sáng
Làm trung gian tuôn hồng ân lai láng
Cho muôn người được hưởng phúc Thiên Đàng

Xin như Mẹ con mang tình yêu Chúa
Đến cho người cho thế giới hôm nay
Xin như Mẹ cho con vững đức tin
Để đáp lại ân tình của Thiên Chúa

Nguyễn thanh Trúc, San Jose 08/15/11