Home | | Register

THÁNH ÂN THIÊN CHÚA

THÁNH ÂN THIÊN CHÚA

THÁNH ân Thiên Chúa nhiệm mầu
Ý Ngài đã chọn con đâu chối từ
NGÀI thương hồng phúc đầy dư
LÀ Mình Máu Thánh ban từ trời cao
GIA NGHIỆP Chúa đã thương trao
CON xin lãnh nhận gieo vào trần gian
MÃI mãi là Muối…là Men
MÃI mãi phận hèn… sao Chúa chọn con !
Mùa Phong chức 2011
Trần Tiến Cảnh 72