Home | | Register

Thêm tin Tuyên khấn của con cháu Cựu Sao Biển

Anh em CSB 72 xin chúc mừng :

-Nữ Tu Tê-Rê-Xa Phạm Thị Thanh Nhàn, con của Giu-Se Phạm Văn Phương Csb65,
được Vĩnh Khấn ngày 08.06.2013,
tại Hội Dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc.

– Nữ Tu Trương Thị Du,
Cháu của Fx. Trần Thế Miên Sb 63, Houston, Texas.
Sẽ vĩnh khấn vào ngày 28.06.2013,
Tại Hội Dòng Mến Thánh Giá( Tân Bình), Cam Hòa, Cam Lâm, Khánh Hòa.

Và xin được hân hoan báo tin : – Nữ tu Lucia Phạm Nữ Ngọc Tuyền ,
con của Phạm Ngọc Thanh Csb72
sẽ Khấn đầu vào ngày 5 tháng 6 năm 2013 tại Phan Thiết.

Anh em SB72