Home | | Register

Tin vui: Cháu Vũ Ngọc Lan Anh sbc66 lên xe hoa

Tin vui Thành Hôn

Ông bà Michael John Hilton & Ferne Cheryl Roslyn Hilton

42 Davidson St., Bargara QLD 4670, Australia

Ông bà Antôn Vũ Duy Tân sb66 & Têrêxa Nguyễn Thị Kim Thúy

48/6 Đô Lương, Nha Trang, Khánh Hoà, Việt Nam

trân trọng báo tin Lễ Thành Hôn và Vu Quy của con chúng tôi:

Giuse Todd Michael Hilton

Maria Vũ Ngọc Lan Anh

Hôn lễ sẽ được cử hành tại Giáo xứ Phước Hải

30 Trương Định, Nha Trang

vào lúc 17 giờ 30 ngày 14 tháng 02 năm 2014

(nhằm ngày 15 tháng 1 năm Giáp Ngọ)

 

 

Mời xem hình ảnh của Đức Thắng 72:

Lễ Cưới:

https://plus.google.com/_/notifications/emlink?emr=03635038440133832545&emid=CKifj7-EzLwCFUXxcgodz7MAAA&path=%2Fphotos%2F112785550475086991208%2Falbums%2F5980289596975536657%3Fauthkey%3DCK2PxoS4o6rv3AE&dt=1392395243746&ub=21

Tiệc Cưới:

https://plus.google.com/_/notifications/emlink?emr=03635038440133832545&emid=CKq32oq-zrwCFcKhcgodRwIAAA&path=%2Fphotos%2F112785550475086991208%2Falbums%2F5980646462024648241%3Fauthkey%3DCMunzJ-n66nyqwE&dt=1392479422567&ub=21