Tin vui: Cháu Nguyễn Trần Thảo Nguyên sbc65 lên xe hoa

Tin vui Thành Hôn

Ông bà Cao Xuân Tòng & Trần Thị Hoa

5476 Century Plaza Way, San Jose, CA 95111

Ông bà Nguyễn Minh Khai & Trần Thị Khôi

2779 Rainfield Drive, San Jose, CA 95133

trân trọng báo tin Lễ Thành Hôn của con chúng tôi:

Giuse Cao Minh Trí Calvin – Út nam

Maria Nguyễn Trần Thảo Nguyên – Trưởng nữ

Thánh lễ Hôn phối sẽ được cử hành vào lúc 2:00 giờ trưa

Thứ bảy, ngày 8 tháng 2 năm 2014

Tại Thánh đường St. Victor, 3150 Sierra Rd., San Jose, CA 95132