Home | | Register

Nhạc phụ của anh Đoàn Xuân Hùng sb72 đã về Nhà Cha

Tin về Nhà Cha

Nhạc phụ của anh Đoàn Xuân Hùng Sb72 là Cụ Phêrô Hoàng Văn Liêu, mất lúc 2g ngày 2-3-14, tại số 61 Ngô Đức Kế -Nha Trang. Thọ 79 tuổi.
– Tẩm liệm: 19g30 ngày 2-3,
– Di quan: 13g15 ngày 4-3 đến Nhà thờ Phước Hải

– Hỏa táng tại Nghĩa trang phía Bắc, thành phố Nha Trang.

Kính báo,

Nguyễn Đức Thắng 72