Home | | Register

Thân mẫu của anh Nguyễn Hữu Tuấn sb73 đã về Nhà Cha

Tin về Nhà Cha

Xin thông báo:

Bà Matta Nguyễn thị Soi là thân mẫu của anh Nguyễn Hữu Tuấn SB73

vừa mới qua đời tại số 11 đường Hồng Lĩnh, giáo xứ Phước Hòa, Nha Trang.

Xin anh em giúp lời cầu nguyện.

Kính

Em Thọ 73

____________________

Kính báo :

Về tang lễ cụ bà Matta, Thân mẫu của Nguyễn Hữu Tuấn SB73:

Nhập quan : 15 giờ 30′ ngày 26/2/2014.

Lễ tang : Di quan lúc 9 giờ 30′ ngày 01/3/2014.

Tang lễ được cử hành tại nhà thờ GX Phước Hòa và hỏa táng tại Nghĩa trang phía bắc.

https://plus.google.com/_/notifications/emlink?emr=03635038440133832545&emid=CJjZtMKx67wCFWE5cgodZnoAAA&path=%2Fphotos%2F112785550475086991208%2Falbums%2F5984918244651176097%3Fauthkey%3DCLiAxPH819WuqwE&dt=1393472482140&ub=21

Nguyễn Đức Thắng 72