Kính mừng Sinh Nhật Mẹ (Sumpturi sb65)

Kính Mừng Sinh Nhật Mẹ

Kính Mừng Sinh Nhật Mẹ

Khắp nơi trên địa cầu

Chúng con dân Sao Biển

Xin Mẹ luôn cầu bàu:

Một lòng yêu thương nhau

Dắt dìu nhau về bến

Gặp Mẹ một mai sau

Sumpturi