Tản mạn 2015 – 11

Tản mạn 2015 – 11

 

<….

 

Es necesario releer el discurso del Papa Benedicto XVI del 27 de febrero de 2013, el día anterior a retirarse y tomar el helicóptero hacia Castel Gandolfo, en el cual dio a conocer los alcances de su renuncia. En ella declaró: “La gravedad de la decisión ha sido propiamente el hecho de que desde aquel momento (el de su elección como Papa, en 2005) estuve comprometido para siempre con el Señor”. Es decir, Benedicto tenía claro que no podía renunciar a su vocación como Vicario de Cristo (un cargo espiritual que es ad vitam), y solo renunciaba a los cargos administrativos del papado.

Cần phải đọc lại bài diễn văn ngày 27 tháng Hai năm 2013 của đức giáo hoàng Biển Đức XVI,  hôm trước ngày ngài nghĩ hưu và lên trực thăng bay về Castel Gandolfo. Bài diễn văn này nói lên tầm mức việc từ nhiệm của ngài. Bài diễn văn nói rõ: “Mức độ nghiêm trọng của quyết định này nằm ở sự thể là, ngay vào thời điểm ấy (lúc ngài được bầu lên làm giáo hoàng vào năm 2005), ngài đã dấn thân cho Chúa vĩnh viễn.” Nghĩa là, đức Biển Đức biết rõ rằng, ngài không thể thoái lui khỏi ơn gọi làm Người Đại Diện Chúa Kytô ( một vai trò thiêng liêng ad vitam – trọn đời), mà chỉ từ nhiệm các công việc hành chính của ngôi giáo hoàng.

 

Este cúmulo de evidencias llevó al Cardenal George Pell a declarar que Francisco bien podría ser el 38 antipapa en la historia de la Iglesia, y no el Papa 266, como la inmensa mayoría cree.

Toàn bộ chứng cớ này khiến cho hồng y Cardinal George Pell tuyên bố rằng đức Phanxicô có thể sẽ là vị phản giáo hoàng thứ 38 trong lịch sử Giáo hội, chứ không phải vị giáo hoàng thứ 266 như nhiều người tưởng.

 

Nhà cháu xin trích dẫn:

Mời đọc chi tiết này tại trang sau đây

http://www.lv12.com.ar/303464-maxima-embestida-contra-el-papa-francisco-puede-ser-el-falso-papa-38.html

Bài viết ngày 11 tháng Ba năm 2014

Pero este fin de semana se produjo una situación que deja al descubierto ya toda una tendencia “anti Francisco” y que es puesta en el tapete por la prensa australiana y británica. Se trata de la homilía del cardenal de Australia, George Pell, escrita en latín y que él no pudo leer “por razones de salud”, pero que fue expuesta en la principal misa de esa nación por otro sacerdote en su nombre.

Pell fue lapidario: dio a entender que el argentino puede ser el falso papa número 38 y no el verdadero número 266 de la Iglesia. Y dio indicios de cisma: “En los próximos 12 meses tendremos la tarea de explicar la necesidad de la conversión, la naturaleza de la misa y la pureza de corazón de las escrituras para recibir la Sagrada Comunión”.(…)

Pell acusó a Bergoglio de “acumular cardenales” para ganar posiciones en el Sínodo de la Familia y consideró que “ese tipo de cosas deben realizarse por consenso”.

 

Nhưng trong tuần này, xuất hiện một tình hình cho thấy có một chiều hướng “chống Phanxicô” đã được đưa ra do báo chí Úc và Anh. Đó là một bài giảng của hồng y George Pell, viết bằng tiếng Latinh, mà ngài không thể đọc “vì lý do sức khoẻ,” nhưng đã được trình bày trong thánh lễ chính của quốc gia do một inh mục khác, nhân danh ngài.

Đức hồng y Pell nói rất thẳng thừng: ngụ ý rằng người Achentina này có thể sẽ là vị ngụy giáo hoàng thứ 38, chứ không phải số 266 thật của Giáo hội. Và ngài xa gần nói đến ly giáo: “Trong vòng 12 tháng tới, chúng ta phải có nhiệm vụ giải thích về sự cần thiết của việc hoán cải, về bản chất của Thánh Lễ, và sự cần thiết của tình trạng tinh sạch trong tâm hồn theo Kinh Thánh để được lên Rước Lễ.(…)

Hồng Y Pell còn lên án đức Bergoglio đã “gian lận bố trí trước các hồng y” để thắng thế trong Thượng Hội Đồng về Gia Đình, và ngài tin rằng”chuyệnđó phải có âm mưu thoả thuận trước.”

 

[Hết trích dẫn]

 

El hecho de que Benedicto XVI pudiera seguir siendo el Vicario de Cristo explicaría porqué éste se ha distanciado de las ideas proclamadas por el nuevo obispo de Roma, que a sí mismo se hace llamar padre Bergoglio, quien ha declarado que “todas las religiones son iguales“, ó que “Dios no es católico” ó que “da igual si un niño es educado por un judío, o un musulmán o un cristiano”. En su discurso para la Universidad Urbaniana, el 22 de octubre de 2014, Benedicto XVI refutó esas tesis de Francisco, derivadas de un falso diálogo interreligioso, y marcó su discrepancia doctrinal respecto a las mismas. Por el contrario, Benedicto XVI reafirmó que Jesucristo es el camino para llegar al Padre; recordó que la Iglesia -y su único Dios- es católica desde el inicio, pues ofrece la salvación a todos; y que el cristiano tiene el mandato de proclamar la fe en Cristo hasta los confines de la Tierra.

 

Sự kiện đức Biển Đức XVI có thể vẫn còn là Vị Đại Diện Chúa Kytô, có thể giải thích tại sao ngài giữ mình tránh xa các tư tưởng mà người tự gọi mình là tân Giám mục Roma, chính người mang tên là Cha Bergoglio, đã tuyên bố rằng “mọi tôn giáo đều bằng nhau” hay “Thiên Chúa không phải Công giáo” hay “bất kể đứa trẻ được một người Do thái, hay Hồi giáo hay một Kytô hữu giáo dục.” Trong bài diễn văn ngày 22 tháng Mười năm 2014, tại đại học Urbanianô, đức Biển Đức XVI đã phản bác các lập luận của đức Phanxicô, từng tuyên bố trong một cuộc đối thoại giả hiệu về liên tôn, đồng thời ngài nhấn mạnh đến sự bất đồng ý kiến về cùng vấn đề. Khác với đức Phanxicô, đức Biển đức XVI tái khẳng định rằng Chúa Giêsu Kytô là con đường dẫn đến Chúa Cha. Ngài nhắc lại rằng Giáo Hội – và vị Thiên Chúa duy nhất của Giáo hội- đã là Công giáo ngay từ khởi thủy, đem ơn cứu rỗi cho toàn thể mọi người; và rằng mọi Kytôi hữu phải có bổn phận rao giảng niềm tin vào Chúa Kytô cho đến tận cùng trái đất.

Nhà cháu ghi chú thêm như sau:

Về cây này của tác giả “todas las religiones son iguales

Xem thêm các chi tiết tại đây: http://www.catholicvote.org/what-pope-francis-really-said-about-atheists/

Về câu nói: “God is not Catholic – Thiên Chúa không Công  giáo” xin xem thêm chi tiết tại:

http://www.deseretnews.com/article/765639009/Pope-Francis-I-believe-in-God-not-in-a-Catholic-God.html

[Hết trích dẫn]

 

El afán de igualar y unir a las religiones en bien de una “paz común” es una herejía del Siglo XVI conocida como “Irenismo”. Esa ideología proponía una religiosidad ajena a la identidad específica de cada religión, una “unidad” de creencias para evitar las “guerras de religión”.

El término viene de la propuesta de Erasmo de querer conciliar el catolicismo y el protestantismo, pero más recientemente ha servido para impulsar la idea de lograr una unificación religiosa universal, presuntamente en pro de la paz que supere las diferencias que provocan entre sí las distintas religiones.

 

Lòng ao ước gặp gỡ và hiệp nhất các tôn giáo trong “một nền hoà bình chung” là một lạc giáo của thế kỷ 16, mang tên là “ Irenecism – thuyết thoả hiệp tôn giáo dựa trên lý trí.” Ý thức hệ này đề nghị một tôn giáo nằm ngoài các căn tính chuyên biệt của bất cứ một tôn giáo riêng biệt nào. Đây là một “đơn vị tín ngưỡng, nhằm ngăn ngừa các cuộc chiến tranh tôn giáo.

Từ irenecism xuất phát từ đề nghị của Erasmus, muốn dung hoà Tin Lành và Công giáo. Nhưng mới đây nó được dùng để thúc đẩy ý tưởng thực hiện một sự hiệp nhất các tôn giáo toàn cầu, theo dự tính là trong hoà bình, để vượt lên trên các dị biệt gây ra khoảng cách giữa các tôn giáo khác nhau.
El Irenismo se desarrolla en la simulación, la concesión de lo propio y en el no querer manifestar que existe una verdad absoluta y una religión verdadera.
 El Concilio Vaticano II condenó el Irenismo en el número 11 del Decreto Unitatis Redintegratio diciendo que “no hay nada tan ajeno al ecumenismo como ese falso Irenismo que daña la pureza de la doctrina católica y oscurece su sentido genuino y cierto”.

Lo que hizo Benedicto XVI, con el discurso a la Universidad Urbaniana, es ratificar la doctrina del Concilio y distanciarse de la herejía irenista profesada por Bergoglio.

 

Chủ ttương thoả hiệp tôn giáo này phát triển trong việc mô phỏng , việc nhịn nhường chính mình đi và nỗi ao ước không muốn nói rằng có một chân lý tuyệt đối và một tôn giáo chân thực. Công đồng chung Vaticanô đệ Nhị đã lên án thuyết chủ hoà này trong số 11 của Sắc Lệnh về Hiệp Nhất, “Unitatis Redintegratio,” nói rằng : “Không gì phá hoại hiệp nhất cho bằng chủ trương xu thời sai lệch 28*, nó làm tổn thương giáo lý công giáo thuần túy và làm lu mờ ý nghĩa đích thực và chắc chắn của những giáo lý này.”

 

28* Danh từ “xu thời” (irenismus) phát xuất từ tiếng hy lạp “eirene” có nghĩa “chủ hòa”. Trong những tương giao với người không công giáo phải nhằm sự hòa hợp với nhau. Tuy nhiên nếu chúng ta che giấu một chân lý Công Giáo nào đó hoặc thay đổi ý nghĩa đích thực của một học thuyết Công Giáo cốt cho người không công giáo dễ chấp nhận hơn, quả thực đó là một phương thế giả tạo để đạt tới sự hòa hợp vừa nói. Ðó cũng chính là chủ trương xu thời sai lệch bị Sắc Lệnh này ngăn cấm

Điều đức Biển Đức phát biểu tại đại học Urbaniano, chuẩn nhận giáo huấn của Công  đồng, và ngài đứng tách biệt xa khỏi lạc giáo chủ hoà xu thời mà đức Bergoglio tuyên xưng.

 

El Irenismo, llevó a Francisco a caer en una herejía formal, por cuanto se trata de un documento pontificio. Dice así en el número 247 de su Exhortación Evangelii Gaudium: “Una mirada especial se dirige al pueblo judío cuya Alianza con Dios jamás ha sido revocada”. Ese texto se opone directamente a la definición dogmática solemne establecida por el Concilio Ecuménico de Florencia, y ratificada por el Papa Eugenio III, enseñada por el magisterio supremo del Papa Benedicto XIV y sostenida por el Magisterio de la Iglesia hasta nuestros días. Dios sí revocó la alianza mosaica a los judíos, por haber dado muerte al Mesías.

Thuyết chủ hoà này, dẫn đức Phanxicô rơi vào một lạc giáo chính thức, vì đây là một tài liệu của đức giáo hoàng. Số 247 của Tông huấn Evangelii Gaudium, nói: “Một cái nhìn đặc biệt nhắm vào người Do thái, mà giao ước với Thiên Chúa không bao giờ bị thu hồi”. Bản văn này trực tiếp nghịch với  với định tín đã được Công đồng chung tại Florence long trọng tuyên bố, và được đức giáo hoàng Eugeniô đệ Tam chuẩn nhận, được huấn quyền tối thượng của đức giáo hoàng Biển Đức XVI dạy, và được Huấn quyền của Giáo hội gìn giữ cho đến nay. Thiên Chúa đã thu hồi giao ước Mosê với người Do thái vì đã giết Đấng Thiên Sai.


…>