Tản mạn 2015 – 12

Tản mạn 2015 – 12

<…

 

El mismo Jesucristo sentenció a los judíos, por rechazar al Mesías que les fue enviado: “Se os quitará a vosotros el Reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos” (Mt 21, 33-46). Y cuando celebró la Pascua con sus discípulos, antes de ser asesinado en la Cruz por los judíos, dijo a sus discípulos: “Este es el caliz de mi sangre, sangre de la Nueva Alianza que será derramada por muchos”. Es decir, la alianza que el Padre sella con la sangre de su propio Hijo es eterna, es definitiva y suple totalmente a la antigua alianza; aquella fue superada, y dejó de ser vigente y necesaria, gracias a la muerte y resurrección de Cristo.

Chính Chúa Giêsu đã lên án người Do thái, vì họ đã khước từ ĐấngThiên Sai đã được sai đến với họ: “Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi. “(Mt 21, 33-46). Và khi ngài cử hành lễ Vượt Qua với các môn đệ mình, trước khi bị chết trên Thánh Giá vì người Do Thái, ngài đã nói với các môn đệ: “Đây là chén Máu Thầy, máu Giao Ước mới, đổ ra vì nhiều người.” Nghĩa là giao ước Chúa Cha đã đóng ấn bằng Máu của Con Ngài, là giao ước vĩnh viễn, chung cuộc và thay thế trọn vẹn giao ước cũ. Nhờ cái chết và sự sống lại của Chúa Kytô, giao ước cũ đã bị vượt qua, không còn hiệu lực và cần thiết nữa.

 

(Nhà cháu mở ngoặc ở đây để mời các bác đọc thêm ý kiến  ngược lại của hồng y Avery Dulles, về vấn đề Thiên Chúa có huỷ bỏ giao ước cũ với người Do thái hay không, trong bài The Covenant With Israel’, trong số báo “First Things,” tờ báo thần học miền bắc Mỹ, ra vào tháng Mười Một, năm  2005, tại trang này:

http://www.firstthings.com/article/2005/11/the-covenant-with-israel )

 

Según la doctrina de San Roberto Belarmino, San Francisco de Sales (Doctor de la Iglesia), y la que han sostenido los Papas a partir de Paulo IV, cuando un Papa cae en herejía, automáticamente deja de ser Papa y está fuera de la Iglesia, al proclamar tesis que son contrarias a la fe. Varios expertos dicen que Bergoglio nunca lo fue.

Interesante será ver lo que sucede en la visita de Francisco a los EE.UU., pues si bien en Roma logrado silenciar a los obispos fieles a la doctrina católica en el pasado sínodo, filtrando sus positio, en norteamérica existen muchos católicos, obispos, sacerdotes y laicos, que intentarán denunciar las herejías que se intentarán introducir en el sínodo de octubre próximo.

 

 

Theo giáo lý của thánh Robert Bellamine, thánh Phanxicô de Sales ( tiến sĩ Hội Thánh), và theo giáo lý của các giáo hoàng kể từ đức Phalô đệ Tứ, khi một vị giáo hoàng rơi vào lạc giáo, vị ấy lập tức không còn là giáo hoàng, và đã ở ngoài Giáo hội vì tuyên bố những điều ngược với đức tin. Nhiều chuyên gia cho rằng đức Bergoglio chưa bao giờ là giáo hoàng.

 

Cũng là điều thú vị khi thấy những gì sẽ xảy ra khi đức Phanxicô đi thăm nước Mỹ, vì mặc dầu Roma đã tìm cách làm im miệng các vị giám mục trung thành với giáo lý Công giáo trong kỳ họp Thượng hội đồng vừa qua, lọc lựa quan điểm của họ, nhưng tại Bắc Mỹ, nhiều tín hữu Công giáo, giám mục, linh mục và giáo dân đã cố gắng chỉ ra những lạc giáo mà Thượng hội đồng nhắm đến vào tháng Mười sắp tới.

 

Así describieron algunos santos y místicos el cisma que sacudirá a la Iglesia, y que podría tener mucho que ver con la herejía papal que estamos presenciando:

• San Francisco de Asís: “Habrá un Papa electo no canónicamente que causará un gran cisma en la Iglesia”.

• Beata Ana Catalina Emmerick (religiosa agustina): “Vi una fuerte oposición entre dos Papas, y vi cuan funestas serán las consecuencias de la falsa iglesia (…) Esto causará el cisma más grande que se haya visto en la historia”.

• Sor Lucía de Fátima: “Habrá cardenales contra cardenales, obispos contra obispos; satanás marchará en medio de ellos”.

Hay que estar atentos a lo que sucederá en la tercera y cuarta luna de sangre. Y hay que rezar mucho por la Iglesia, la cual se encuentra en medio de una acre tempestad.

 

Vài vị thánh và đôi nhà thần bí đã từng miêu tả cái ly giáo làm rúng động Giáo hội, và có thể liên quan đến cái lạc giáo của đức giáo hoàng mà chúng ta đang chứng kiến:

• Thánh Phancicô thành Assisi: “Sẽ có giáo hoàng được bầu lên không theo đúng giáo luật  gây ra một đại ly giáo trong Giáo Hội”.

• Chân Phước Anne Catherine Emmerich (nữ tu dòng thánh Augustinô ): “Tôi thấy một đối nghịch nghiêm trọng giữa hai giáo hoàng, và tôi thấy những hậu quả tàn khốc như thế nào do giáo hội giả hiệu gây ra ( … ) Việc này tạo ra một ly giáo lớn nhất chưa từng thấy trong lịch sử “.

• Sơ Lucia ở Fatima: “Hồng y chống lại hồng y, giám mục chống lại giám mục. Và Satan đi lộng hành giữa họ.”

 

Chúng ta nên chú ý đến những gì xảy ra trong kỳ Trăng đỏ như Máu thứ ba và thứ tư này. Và chúng ta phải cầu nguyện cho giáo hội, đang ở giữa một cơn bão khốc liệt.

 

 

***

 

Bài viết của José Villasana Alberto Munguia chấm dứt ở đây.

Trên mạng, các bác có thể tìm thấy nhiều bài viết tương tự, có khi còn gay gắt hơn. Nhưng những luận đề ông đưa ra, dĩ nhiên, chúng ta còn phải bàn cãi.

Sự thể có quả đúng như thế hay không, còn tuỳ mức khả tín của các cuốn sách được bài báo nêu lên.

Có điều bà Elisabbeta Piqué là bạn và là người viết tiểu sử của đức Phanxicô. Những điều bà viết ra hẳn do đức Phanxicô cho biết.

Còn Austen Ivereigh đã từng làm việc cho hồng y Cormac Murphy-O’Connor, cựu Tổng giám mục Westminster.

Ngay lập tức đã có ý kiến phủ nhận những chi tiết cuốn sách tiết lộ.

Văn phòng thư ký của hồng y Murphy-O’Connor đã viết một bức thư cho báo giới Anh, chối rằng không hề có một tiến trình nào tìm kiếm sự đồng thuận của đức Bergoglio.

Xem hình bức thư ở đây: https://fromrome.files.wordpress.com/2014/11/denial.jpg

 

Và vào ngày thứ Hai mồng Một  tháng Mười Hai. cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Vatican,  đã ra một thông báo nói rằng “all four cardinals have expressly denied this description of events, both in terms of the demand for a prior consent by Cardinal Bergoglio and with regard to the conduct of a campaign for his election. – cả bốn hồng y được nêu tên đã minh nhiên phủ nhận lối trình bày các sự kiện như thế, cả trong việc hỏi ý đồng thuận của hồng y Bergoglio và việc thực hiện một chiến dịch vận động bầu cho ngài

 

Theo sau phát biểu của cha Lombardi, Ivereigh viết trên Twitter rằng ông “xin lỗi về các hậu quả đã có về “một” thoả thuận tiền bầu cử nhằm bầu đức Bergoglio lên –  sorry for implication that there was” a “pre-conclave agreement to elect Bergoglio.”

Nhưng ông viết thêm: “Các vị [hồng y] ấy không hề chính thức tìm sự đồng thuận của ngài, như đầu trang 355 đã gợi ý. Nhưng lần này các vị ấy biết chắc ngài không chống lại việc bầu ngài … Ngoài ra, câu chuyện kể lại là chính xác.”

Xem thêm http://www.catholicculture.org/news/headlines/index.cfm?storyid=23408

 

Nghe người nói đi, rồi người nói lại, nhà cháu và các bác nghe thế thì biết thế.

Nhưng có người không đồng ý với những lời biện hộ ấy .

 

…>