Home | | Register

Hội ngộ 55 Năm TCVSB: Hình ảnh ngày chuẩn bị (Võ Hạnh 69)

Một vài hình ảnh Ban Tổ Chức và anh em CSB Nha Trang chuẩn bị cho ngày HNSB 2013:

xem hình

Võ Hạnh sb69