Home | | Register

Hội Ngộ 55 năm (Nguyễn Hữu Hoàng)

Hội Ngộ 55 năm

Năm mươi lăm năm đã qua rồi

Nhìn về dĩ vãng xót xa thôi

Trường cũ năm xưa còn đâu nữa

Nhóm lên ngọn lửa bạn thân  ơi !

Nơi Mẹ Sao Biển đang ngự trị

Gọi kẻ đồng môn ở khắp nơi

Hãy về hội ngộ nơi Thanh Hải

Bao nhiêu kỷ niệm chẳng hề vơi

                                                 Hữu Hoàng 60