Home | | Register

Thập Giá mời gọi – Thanh Trúc 70

Thập Giá mời gọi
(Thanh Trúc 70)

Thập giá Chúa làm cho con hãi sợ

Vì con sao? Mà Chúa chịu đóng đinh

Thân con là chi? một hạt bụi hoang sơ

Sao Chúa đã vì con mà câm nín

Mặc quân lính khinh khi và chửi vả

Chúa cúi đầu thinh lặng chịu đòn roi

Thân xác Chúa  dập vùi đầu tơi tả

Chỉ vì con tâm íck kỷ nhỏ nhoi

Thập giá Chúa con nhìn và hối lỗi

Tay Ngài dang mời gọi con quay về

Tay Ngài dang muốn con xa đường tội

Con hững hờ vì mãi chốn u mê

Thập giá Chúa mời con và chờ đợi

Ánh mắt Ngài thu hút tim con rồi

Máu Ngài chảy đem con xa ngõ tối

Cảm tạ Ngài yêu con suốt cuộc đời

Con phải gắng quyết tâm về chính lộ

Đền ơn Ngài sống cuộc sống đơn sơ

Sống trọn vẹn dù cuộc trần loang lỗ

Chúa là Cha, con kính bái tôn thờ

Thập giá Chúa con vẫn còn hãi sợ

Vì tội con vì yếu đuối phận người

Nhưng ơn Chúa giúp con ngày tháng tới

Đường con về tâm dâng Chúa lời thơ

Nguyễn Thanh Trúc