Home | | Register

VÔ THƯỜNG

VÔ THƯỜNG
Đời là sắc sắc không không

Hợp rồi tan đấy lòng vương vấn tình
Chia tay để sẽ hồi sinh
Ngày mai sum họp đượm tình chứa chan
Luyến lưu bịn rịn khối tình
Nhân gian dễ có khối tình như ta?
Ngẫm đời như một đoá hoa
Xinh tươi rạng rỡ, mai ra khác rồi
Tàn đi nhưng để cho đời
Hồi sinh vẻ khác, gọi mời nhau thôi
Tiễn bạn một chút thảnh thơi
Nhớ nhau luôn mãi trọn đời 74

Đính Trần 74