Kính chúc mừng (1)

KÍNH CHÚC MỪNG

ĐỨC CHA GIUSE NGUYỄN CHÍ LINH

( CSB 62-61 )

GIÁM MỤC GIÁO PHẬN THANH HOÁ

NHÂN KỶ NIỆM 7 NĂM
Ngày tấn phong Giám Mục
(4/8/2004 – 4/8/2011)

NGUYỆN XIN THIÊN CHÚA BAN CHO
ĐỨC CHA TÀI ĐỨC SỨC KHOẺ DỒI DÀO
ĐỂ PHỤC VỤ GIÁO HỘI

Ban Đại Diện CSB
Vùng Nhatrang