Home | | Register

Thân phụ của anh Nguyễn Trọng Hương sb67 đã về Nhà Cha

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC

Anh em CCS Sao Biển vùng Nha Trang & Phụ cận

Vô cùng thương tiếc và hiệp thông

Cầu cho linh hồn cụ ông Phao-Lô Nguyễn Trọng Ninh, 86 tuổi,

Thân phụ của Giu-Se Nguyễn Trọng Hương Sb67,

Cùng chia sẻ nỗi niềm đến tang quyến.

Xin Thiên Chúa Đấng giàu lòng từ ái đoái thương,

Đón đưa linh hồn PHAO-LÔ cùng hưởng phúc Trường Sinh của Ngài.

T/m. Cựu Chủng Sinh NT&PC.

    Nguyễn Kim Ngân Sb59