Home | | Register

Tin vui trong mùa Vọng (#2)

Tin vui trong mùa Vọng

Chúc mừng anh Trần Minh Trí 61 vừa có trưởng nam là Gioan Trần Lữ Đô được phong chức Phó Tế vào ngày 12/12/2013 tại giáo phận Phan Thiết.

Vinh 61