Home | | Register

Nhạc mẫu của anh Trần Thế Hùng sb73 đã về Nhà Cha

Tin về Nhà Cha

Xin kính báo anh em:

Nhạc mẫu của anh Trần Thế Hùng sb73

là bà Matta Nguyễn Thị Hoà, sinh ngày 25/12/1920 tại Hà Tĩnh, Việt Nam

đã ra đi về Nhà Cha vào lúc 4 giờ 30 sáng thứ ba, ngày 14/01/2014.

Hưởng thọ 93 tuổi.

Xin anh em cùng hiệp thông trong lời cầu nguyện cho linh hồn cụ Matta sớm được về vui hưởng cuộc sống vĩnh cửu trên Thiên đàng.

dovyha