Home | | Register

Thân phụ của anh Nguyễn Thanh Vương sb69-70 đã về Nhà Cha

Tin về Nhà Cha

Xin thông báo đến với Anh em:

Thân phụ của Nguyễn Thanh Vương (Hộ Diêm) là Cụ Phêrô Nguyễn Thanh Hướng

đã từ trần vào lúc 14g ngày 9.2.2014 sau một thời gian dài bệnh tật.

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành vào lúc 15g  thứ ba ngày 11.2.2014 tại nhà thờ Hộ Diêm.

Xin Chúa nhân từ tha thứ lỗi lầm, ban cho Cụ Phê-rô sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

       Nguyễn Công Khanh 70