Home | | Register

Nhạc mẫu của anh Nguyễn Văn Giáo sb71 đã tạ thế

Cáo Phó

Thừa uỷ quyền của ban đại diện CSB. vùng Nha Trang, xin được phép thông báo :

Cụ bà :  Nguyễn Thị Sang (nhạc mẫu của anh Lê Văn Giáo CSB 71) đã qua đời sáng nay, ngày 18/5/2014, hưởng thọ 89 tuổi.

Lễ tẩm liệm lúc 15h00 ngày 18/5.

Hoả táng lúc 15h 00 ngày 20/5.

Anh em vùng Nha Trang sẽ đi viếng vào lúc 17h00 ngày 18/5.

Xin trân trọng kính báo!

Nguyễn Đức Thắng 72