Home | | Register

Lm. Ngô Đình Tiến sb70: Tân Giám đốc ĐCV Sao Biển Nha Trang

Tân Giám Đốc Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang 

Xét theo nhu cầu đào tạo Linh mục tương lai của Đại Chủng Viện Sao Biển và lý do sức khỏe của Cha Phêrô Phạm Ngọc Phi, nguyên Giám Đốc Đại Chủng Viện, ngày 27/6/2014, Đức Cha Giuse Võ Đức Minh đã bổ nhiệm Cha Gioan Baotixita NGÔ ĐÌNH TIẾN làm Giám đốc Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang và Tiểu Chủng Viện Lâm Bích.

Cha Gioan Baotixita Ngô Đình Tiến

Sinh ngày 16/07/1959
Linh mục ngày 15/10/1993
Cha Gioan Baotixita hiện là thư ký – Chưởng ấn và Giám đốc Chủng Viện Lâm Bích của Giáo phận Nha Trang.

TOÀ GIÁM MỤC
22 Trần Phú  – Nha Trang
Số: 53/2014/BNLM

 VĂN THƯ BỔ NHIỆM

Đức Cha Giuse Võ Đức Minh, Giám mục Giáo phận Nha Trang,
xét nhu cầu của Đại Chủng viện Giáo phận  Nha Trang,
sau khi đã tham khảo ý kiến của Ban Tư vấn và Hội Đồng Linh mục Giáo phận,
nay bổ nhiệm Ban Giám đốc Đại chủng viện Sao Biển Nha Trang,
nhiệm kỳ 2014-2017, như sau:

– Linh mục Gioan Baotixita Ngô Đình Tiến, giáo phận Nha Trang, giám đốc.
– Linh mục Giuse Nguyễn Thường, giáo phận Nha Trang, phó giám đốc thường trực.
– Linh mục Phêrô Trần Hữu Thành, giáo phận Nha Trang, linh hướng.
– Linh mục Đôminicô Mai Xuân Vĩnh, giáo phận Nha Trang, linh hướng.
– Linh mục Gioan Boscô Cao Tấn Phúc, giáo phận Nha Trang, Phó giám đốc kiêm Khoa trưởng và Giám học phân khoa Thần học.
– Linh mục Phêrô Nguyễn Xuân Phong, giáo phận Nha Trang, Phó giám đốc kiêm Khoa trưởng và Giám học phân khoa Triết học.
– Linh mục Gioakim Phạm Công Văn, giáo phận Nha Trang, Phó giám đốc, phụ trách Chủng viện Lâm Bích.
– Linh mục Phêrô Trần Bá Ninh, giáo phận Nha Trang, quản lý.
– Linh mục Inhaxiô Hồ Thông, giáo phận Nha Trang, thành viên.
– Linh mục Giacôbê Nguyễn Trương Hải Triều, giáo phận Nha Trang, thành viên.
– Linh mục Phêrô Trần Ngọc Anh, giáo phận Ban Mê Thuột, thành viên.
– Linh mục Anrê Đoàn Văn Điểm, giáo phận Quy Nhơn, thành viên.
– Linh mục Antôn Nguyễn Bình, giáo phận Nha Trang, thành viên.

Tôi  cầu chúc quý Cha được đầy ơn thánh Chúa và nhiệt thành tông đồ, để phục vụ Đại chủng viện trong công việc đào tạo, góp phần huấn luyện những linh mục tương lai của Chúa và Giáo hội.
Tôi trao cho quý Cha các năng quyền và quyền hành theo Giáo luật, để quý Cha chu toàn nhiệm vụ theo lòng Chúa mong muốn.

Làm tại Nha Trang, ngày 27 tháng 06 năm 2014.

+ Giuse Võ Đức Minh

 Giám mục Giáo phận Nha Trang

Trang nguồn: http://giaophannhatrang.org/index.php?nv=news&op=Giao-Phan-Nha-Trang/Cha-Gioan-Baotinxita-Ngo-Dinh-Tien-Tan-Giam-Doc-Dai-Chung-Vien-Sao-Bien-Nha-Trang-6199