Thân mẫu của anh Nguyễn Ngọc Tiên sb57 đã về Nhà Cha

Tin về Nhà Cha

Được tin trễ :
Cụ Bà Cecilia Nguyễn Thị Ấu, thân mẫu của anh Nguyễn Ngọc Tiên 57, đã từ trần hôm thứ hai 20.10.2014.
Thánh lễ An Táng sẽ được cử hành vào chiều ngày mai thứ năm 23.10.2014, tại nhà thờ Hộ Diêm.
Kính báo.
Nguyễn Công Khanh 70