Home | | Register

Thân phụ của anh Lê Tứ Giang sb72 đã về Nhà Cha

Tin về Nhà Cha

Cụ ông Philipphê Lê Tứ Linh , là  thân phụ của Lê Tứ Giang( SB 72) đã về với Chúa chiều nay vào lúc 14 g 50 tại GX Tân Hội -Phan Rang.
Xin anh em giúp lời cầu nguyện.
Thắng 72