Home | | Register

Hình ảnh Tang lễ của Cha giáo Alexis Nguyễn Thạch Ngọc

Hình ảnh Tang lễ của Cha giáo Alexis Nguyễn Thạch Ngọc

1. Hình ảnh Tang lễ ân sư Alexis Nguyễn Thạch Ngọc lúc 17:00 chiều nay 27.03.2015 tại TGM Nha Trang :
Võ Hạnh sb69
2. Hình ảnh Thánh lễ An táng Cha giáo Alexis Nguyễn Thạch Ngọc, ngày 28/03/2015 tại GX Cây Vông:

https://picasaweb.google.com/112785550475086991208/ThanhLeAnTangChaAlexisNguyenThachNgoc

Nguyễn Đức Thắng sb72