Home | | Register

Tin tức về các Cha Giáo Sư MEP

 Tin tức về các Cha Giáo Sư MEP

 

Xin thông báo và cầu nguyện cho các Cha Giáo MEP (Missions
Etrangères de Paris):
1/ Cha Jean Mais bị bệnh máu đường và tim nặng. Ngày 31.03.2015 tới, Ngài sẽ vào bệnh viện ở Paris để mổ valve tim. – Tel riêng: 0144391060. Sau ngày 31.03.2015, muốn biết tin tức Ngài sau giải phẫu, xin tel về standard: 0144391040 để xin tel phòng bệnh viện của Ngài.

2/ Cha Nedelec vẫn ở Paris, bệnh già, lẩn, còm lưng nặng. – Tel standard: 0144391040

3/ Cha Larroque ở trung tâm Lauris miền Nam Pháp. Mỗi tháng,
Ngài phải về Paris để thay plasma (máu), vì Ngài mang một căn bệnh rất
hiếm, đau nhức chân. Pháp gọi là maladie orpheline.
– Tel: 0490084600  (standard) rồi xin chuyển về phòng Ngài.
Xin Anh Em cầu nguyện cho các Ngài là những ân sư còn sống, và nếu được, gọi phone cho các Ngài vui vẻ.
In Christo
Nguyễn Văn Hòa 62-63