Home | | Register

Sức khỏe của các ân sư tại Pháp (Hòa sb62-63)

Sức khỏe của các ân sư tại Pháp

 

Le 27/03/2015 21:08, Nguyen Van Hoa a écrit :
Xin thông báo và cầu nguyện cho các Cha Giáo MEP ( Missions Etrangères de Paris )
1/ Cha Jean Mais bị bệnh máu đường và tim nặng. Ngày 31.03.2015 tới Ngài sẽ vào bệnh viện ở Paris để mổ valve tim. Tel riêng 0144391060 sau 31.03.2015, muốn biết tin tức Ngài sau giải phẩu, xin Tel về standard 0144391040 để xin Tel phòng bệnh viện của Ngài.
2/ Cha Nedelec vẫn ở Paris, bệnh già, lẫn, còm lưng nặng.Tel standard 0144391040
3/ Cha Larroque ở trung tâm Lauris miền Nam Pháp. Mỗi tháng Ngài phải về Paris để thay plasma ( máu ) vì Ngài mang một căn bệnh rất hiếm, đau nhức chân. Pháp gọi là maladie orpheline. Tel 0490084600 ( standard ) rồi xin chuyển về phòng Ngài.
Xin Anh Em cầu nguyện cho các Ngài là những ân sư còn sống và nếu được gọi phone cho các Ngài vui vẻ.

In Christo
Hòa 62-63