Thầy Phó tế Phạm Quảng Đại sbc69-70 sẽ được thụ phong Linh Mục